Kaupunki kysyi syksyllä 2019 helsinkiläisiltä, mitkä asiat Helsingissä toimivat ja missä on vielä parantamisen varaa. Helsinki-barometri -kyselyn vastaajat antoivat kiitosta erityisesti kaupungin turvallisuudesta ja kansainvälisyydestä sekä siitä, että Helsinki kehittyy myönteiseen suuntaan.

Helsinkion enemmän turvallinen ja kehittyvä kuin luova ja hauska

Helsingin tavoitteena on olla maailman toimivin kaupunki, joka tarjoaa parhaat mahdolliset olosuhteet urbaanille, hyvälle elämälle. Nyt toteutettu Helsinki-barometri on kaupungin tapa seurata säännöllisesti sitä, miten toimivaksi kaupunki koetaan. Noin neljä viidestä vastaajasta oli kyselyssä sitä mieltä, että Helsinki toimii hyvin tai erittäin hyvin.

Vastaajilta kysyttiin myös erikseen, mitkä annetuista adjektiiveista kuvaavat Helsinkiä parhaiten. Eniten mainintoja saivat sanat turvallinen, myönteiseen suuntaan kehittyvä, kansainvälinen, luonnonläheinen sekä tasa-arvoinen ja yhdenvertainen. Kysytyistä adjektiiveista vähiten Helsinkiä kuvaavia olivat vastaajien mielestä luova, innovatiivinen ja hauska.

Vastaajatkohtalaisen halukkaita suosittelemaan Helsinkiä asuinpaikkana

Helsinki-barometrin vastaajat saivat antaa oman arvionsa myös siitä, kuinka todennäköisesti he suosittelisivat Helsinkiä asuinpaikkana muualla asuville. Tämän kysymyksen perusteella Helsingille laskettiin suositteluindeksi. Helsingin saama suositteluindeksin arvo oli 18, jota voidaan pitää tyydyttävänä tuloksena. Jos indeksin arvo on yli 20, sitä pidetään hyvänä tuloksena, ja 40:n ylittävä arvo on erinomainen. Suositteluindeksin arvo voi olla myös negatiivinen. 

Helsinki-barometri-kysely on kahdesti vuodessa uusittava kysely

Kysely toteutettiin suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, ja vastauksia koottiin sekä puhelinhaastatteluilla että avoimella verkkokyselyllä. Puhelinhaastatteluja tehtiin yhteensä 1 060, ja verkkokyselyyn saatiin 2 158 vastausta.

Nyt ensimmäistä kertaa tehtävä kysely on jatkossa tarkoitus toteuttaa kaksi kertaa vuodessa. Kyselyn vastauksia tullaan hyödyntämään Helsingin kaupungin strategian toteutumisen seurannassa ja kaupungin kehittämisessä.

Luelisää:

Helsinki-barometri: Asukkaat kokevat kaupungin hyvin toimivaksi. Artikkeli Kvartti-verkkolehdessä 3.3.2020. 

Kuva: Jussi Hellsten, Helsinki Marketing