Helsinki on kansainvälinen edelläkävijä osallistumis- ja vuorovaikutustyössä. Asukkaiden kuunteleminen, päätöksenteon avoimuus sekä kaupungin toiminnan kehittäminen palvelumuotoilun keinoin ovat Helsingin vakiintuneita toimintatapoja, jotka edistävät kaupungin kestävää kehitystä.

Helsinki panostaa kaupunkilaisten hyvinvointiin ja tasa-arvoon, yhdessä tekemiseen ja arjen toimimiseen

Helsinki tukee ja mahdollistaa asukkaiden omaehtoista toimintaa ja luo kaikille yhdenvertaisia osallistumismahdollisuuksia. Palvelumuotoilun periaatteiden mukaisesti kaupungin toimintaa ja palveluita kehitetään hyödyntäen kaupunkilaisten ja palveluiden käyttäjien osaamista ja asiantuntijuutta.  

Keskeisessä roolissa ovat eri asuinalueiden kohtaamis- ja tapahtumapaikat, kuten asukastalot, palvelukeskukset, kirjastot, koulut ja leikkipuistot. Kaupungin tiloja on viime vuosina myös avattu entistä enemmän asukkaiden käyttöön. Koulujen liikuntatiloja voidaan hyödyntää iltaisin harrastustoiminnassa ja leikkipuistojen tiloja vuokrataan viikonloppuisin yhdistysten ja alueen asukkaiden käyttöön.

Stadiluotsit kaupunginosien lähettiläinä

Kaupunki tekee tiivistä yhteistyötä myös kaupunkiosayhdistysten kanssa. Lisäksi joka kaupunginosalla on oma lähettiläänsä, niin kutsuttu stadiluotsi, jotka edistävät kaupunkilaisten osallisuutta. Stadiluotsi vauhdittaa kaupunkilaisten aloitteita, toimii alueen äänitorvena ja auttaa alueen verkostoja löytämään toisensa.

Osallistua voi myös sähköisesti. Helsingillä on hyvin toimiva palautejärjestelmä, jonka kautta voi kysyä tai kertoa huolensa kaikista kaupungin toimialaan liittyvistä asioista. Kerro kartalla -palvelun kautta järjestetään kyselyitä esimerkiksi aluerakentamishankkeiden yhteydessä.

Asukkaat päättävät, mihin kaupungin rahoja käytetään

Yksi konkreettinen osallistumisen tapa on osallistuva budjetointi. Kaupunki avaa vuosittain noin 4,4 miljoonaa euroa budjetistaan kaupunkilaisten ideoiden toteuttamiseen. Helsinkiläiset äänestävät annetuista ideoista, ja eniten ääniä saaneet ideat toteutetaan.

Helsinkiläiset voivat kuntalain mukaisesti tehdä kaupungin toimintaa koskevia aloitteita. Helpointa on tehdä aloite Kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelussa. Kaupunginvaltuustolle annetaan vähintään vuosittain tieto kuntalaisten tekemistä, valtuuston toimialaan kuuluvista aloitteista, ja kerrotaan mitä niiden seurauksena on tehty.

Yritysluotsit lisäävät kaupungin ja yritysten välistä yhteistyötä

Helsingin uudet yritysluotsit lisäävät kaupungin ja yritysten välistä vuoropuhelua ja yhteistyötä. Kolme yritysluotsia aloitti tehtävässään syyskuussa 2018.

Yritysluotsit jalkautuvat eri puolille Helsinkiä, kartoittavat yritysten tarpeita ja etsivät niihin ratkaisuja. Yritysluotsit tekevät tiivistä yhteistyötä stadiluotsien kanssa yritysten osallistumis- ja verkostoitumismahdollisuuksien parantamiseksi.

Lue lisää:

Osallisuus- ja vuorovaikutusmalli

Sähköiset osallisuuden kanavat

Osallisuuspeli

Katso video englanniksi