Suomalainen koulutusjärjestelmä on usein nostettu maailman kärkeen, eikä syyttä. Suomessa kaikilla lapsilla on pääsy  laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja maksuttomaan peruskouluun asuinpaikasta tai tulotasosta riippumatta.

Suomen koulujärjestelmän menestys perustuu koulutuksen tasa-arvoisuuteen, korkeatasoiseen opettajakoulutuksen ja opettajan ammatin poikkeukselliseen arvostukseen.

Suomessa kaikki opettajat ja suuri osa myös varhaiskasvatuksen opettajista opiskelevat korkeakouluissa. Tämä takaa koulujen ja päiväkotien opetuksen korkean tason. Myös koulujen opetussuunnitelmat ovat kansainvälisesti tarkasteltuna korkeatasoisia, ja ne myös heijastavat aikaansa. Tulevaisuuden koulussa korostuvat digitaaliset taidot ja ilmiöoppiminen

Helsingissä kaikilla lapsilla ja nuorilla on tasa-arvoiset mahdollisuudet käydä koulua ja oppia 

Suomessa opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäminen on kuntien tehtävä. Helsingissä kaupungin järjestämä suomen- ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus ja perusopetus ovat vetovoimaisia lähipalveluita. Vain noin 2 prosenttia oppivelvollisuusikäisistä valitsee yksityiskoulun.

Helsinkiläisistä 3-5-vuotiaista 89 prosenttia osallistuu varhaiskasvatukseen. Vaikka luku on hyvä, tavoitteena on nostaa varhaiskasvatuksen osallistumisastetta, erityisesti maahanmuuttajataustaisissa perheissä. Varhaiskasvatus edistää kotoutumista uuteen kotimaahan ja tukee sekä lapsen että perheen integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan.

Varhaiskasvatussuunnitelma jokaiselle lapselle

Varhaiskasvatuksessa jokaiselle lapselle laaditaan yhdessä vanhempien, opettajan ja muun hoitohenkilökunnan kanssa oma varhaiskasvatussuunnitelma, jonka toteutumista seurataan ja jonka mukaan toimitaan. Varhaiskasvatus toimii myös yhteistyössä sosiaali- ja terveyspalveluiden ja erityisesti neuvoloiden kanssa. Näin mahdolliset ongelmat tunnistetaan jo varhain, ja niihin voidaan puuttua ajoissa.

Helsingissä jokainen koulu on hyvä koulu

Asuinalueiden ja koulujen eriytyminen hyviin ja huonoihin on vielä vähäistä, ja kehitystä pyritään myös pysäyttämään muun muassa tasa-arvoisella asuntopolitiikalla, positiivisen diskriminaation määrärahoilla sekä kannustamalla perheitä hakemaan omaan lähikouluun. Lähes 90 prosenttia ensimmäisen luokan aloittavista lapsista valitseekin oman lähikoulun.

Helsingistä elinikäisen oppimisen innovatiivinen kokeilukaupunki

Älykkäät ratkaisut ja uudet teknologiat ovat löytäneet tiensä myös varhaiskasvatukseen ja kouluihin. Opetuksen digitalisaation ohjelman lähtökohtana on oppimisen laajaneminen luokkahuoneen ulkopuolelle monimuotoisiin oppimisympäristöihin, oppijan osallistuminen ja osallisuus, yhteisöllisyys ja tulevaisuuden taitojen oppiminen. Tietokoneita, tabletteja ja älypuhelimia käytetään opetuksen apuna jo päiväkodeissa. Jo pienemmätkin koululaiset tutustuvat ohjelmointiin, algoritmeihin ja robotiikkaan.

Lue lisää:

Varhaiskasvatus Helsingissä

Kuva: Elina Manninen / Keksi Agency / Finland Promotion Board