Helsingfors vill vara en stad som förutser invånarnas servicebehov och ger tillgång till service oberoende av tid och plats. Ett steg mot detta mål är försöket som gjordes i två områden för småbarnspedagogik i januari. 

I försöket erbjöd staden barn som närmar sig förskoleåldern en förskoleplats direkt med ett textmeddelande. Sms:et skickades till föräldrarna automatiskt och krävde ingen ansökan. Försöket lyckades bra.

Pilotförsöket utfördes i Brändö, Hertonäs och Degerö samt i Kårböle och det norra området. I försöket skickade staden ett sms till 1 058 vårdnadshavare av barn som närmar sig förskoleåldern. I meddelandet erbjöds barnet en förskoleplats i den närmaste förskolan och platsen kunde även tas emot genom att svara med ett sms.

Av vårdnadshavarna svarade 93 procent på textmeddelandet och hela 880 familjer, det vill säga fler än fyra av fem, tog slutligen emot platsen direkt med sms. Resten av familjerna valde att lämna in en ansökan för att komma överens om förskoleundervisningen eller byta den plats som staden erbjudit. Målet är att alltid erbjuda den traditionella servicemöjligheten i samband med att stadens digitala tjänster tas i bruk.

Service utan blanketter och samtal till serviceställen

Syftet med att ta i bruk stadens digitala tjänster är att underlätta helsingforsarnas vardag. I detta fall fanns det till exempel inga blanketter att fylla i och inga samtal till förskolan behövdes. Att erbjuda förskoleplatser proaktivt hjälper barnens vårdnadshavare, men underlättar också daghemsföreståndarnas arbete, eftersom behandlingen av pappersansökningar huvudsakligen uteblir.

Trots automatiseringen är vårdnadshavaren som får ett proaktivt erbjudande om en förskoleplats inte tvungen att ta emot platsen. De officiella besluten skickas ut i mars, både till dem som godkänt erbjudandet och dem som deltagit i ansökningsförfarandet.

”Genom försöket fick vi nyttiga erfarenheter av hur den här typens proaktiva tjänster underlättar föräldrarnas liv och samtidigt även våra anställdas jobb. Nu är det trevligt att utöka servicen till hela staden”, gläder sig Liisa Pohjolainen, sektorchef i fostrans- och utbildningssektorn.

Tjänsten i pilotförsöket underlättade människors vardag genom att bespara dem tid och besvär. Utgående från erfarenheterna kommer staden att utöka sådana stadstjänster som förutser servicebehov. Nästa år erbjuds förskoleplatser proaktivt redan i halva staden, det vill säga i fem områden för småbarnspedagogik. Målet är att senare kunna använda tjänsten i hela staden. Med hjälp av samma teknik är det i fortsättningen möjligt att eventuellt ersätta även andra manuellt utförda ansökningar till stadens service. Så här fungerar nya digitala Helsingfors.

Projektet Proaktiv förskoleplats är ett spetsprojekt för digitala tjänster för stadsborna i Helsingfors stads digitaliseringsprogram. Med digitaliseringsprogrammet som hjälpmedel har staden för avsikt att utveckla tjänster som förutser helsingforsarnas behov och som på ett mera individuellt sätt svarar mot dessa. Projektets tekniska utförande grundar sig på BookIT Finland Ab:s sms-lösning.

Bild: Helsingfors stads materialbank