I fortsättningen erbjuder Helsingfors barnet som närmar sig förskoleåldern och barnets vårdnadshavare en lämplig förskoleplats utan ansökan. Blanketter att fylla i? 0. Samtal till daghemmet? 0. Framöver får vårdnadshavaren ett SMS-meddelande från staden och genom att svara på det kan platsen tas emot. Så här fungerar nya digitala Helsingfors.

Av barnen i Helsingfors som är i förskoleåldern, dvs. 6-åringar, deltar över 90 procent sedan tidigare i stadens småbarnspedagogik och deras uppgifter finns sålunda i stadens datasystem. De data som staden har gör det möjligt med ett försök där Helsingfors stad från och med 7.1 erbjuder barnet och barnets vårdnadshavare en förskoleplats utan separat ansökan. I praktiken betyder det här att vårdnadshavaren för ett barn i förskoleåldern får ett förslag om en lämplig förskoleplats via ett textmeddelande. 

Mottagande av förskoleplatsenmed textmeddelande prövas i två områden för småbarnspedagogiken

Helsingfors vill vara världens bäst fungerande stad och staden som är bäst på att utnyttja digitaliseringen. Funktionaliteten betyder att staden kan förutse servicebehoven hos sina invånare. Målet är att underlätta helsingforsarnas vardag.

Förskoleplatsen som erbjuds proaktivt testas i januari 2020 i två olika områden för småbarnspedagogiken i olika delar av Helsingfors. Stadsdelarna som områdena för småbarnspedagogiken består av är Brändö, Hertonäs och Degerö samt Malmgård, Gamlas, Håkansåker, Magnuskärr, Kungseken och Västra Baggböle och Östra Baggböle samt Månsas, Domarby, Torparbacken och Åggelby. De vårdnadshavare vars hemadress ligger i de nämnda pilotområdena erbjuds en förskoleplats. Pilotförsöket gäller endast den finskspråkiga småbarnspedagogiken.

Om försöket lyckas är det i fortsättningen meningen att en förskoleplats erbjuds proaktivt i Helsingfors samtliga områden för småbarnspedagogiken. Med hjälp av samma teknik är det i fortsättningen möjligt att eventuellt ersätta även andra ansökningar, såsom skolplatsansökningarna.

Det nya arrangemanget som prövas hjälper barnens vårdnadshavare, men underlättar också daghemsföreståndarnas arbete, eftersom behandlingen av pappersansökningar huvudsakligen uteblir. Trots automatiseringen är vårdnadshavaren som får ett proaktivt erbjudande om en förskoleplats inte tvungen att ta emot platsen. Om man inte vill ta emot platsen, kan vårdnadshavaren förkasta platserbjudandet med ett svarsmeddelande och söka en annan plats genom att fylla i en elektronisk blankett i stadens e-tjänstportal. De officiella besluten skickas ut i mars, både till de som godkänt erbjudandet och de som deltagit i ansökningsförfarandet.

Projektet Proaktiv förskoleplats är ett spetsprojekt för digitala tjänster för stadsborna i Helsingfors stads digitaliseringsprogram. Med digitaliseringsprogrammet som hjälpmedel har staden för avsikt att utveckla tjänster som förutsäger helsingforsarnas behov och som på ett mera individuellt sätt svarar mot dessa. Projektets tekniska utförande grundar sig på BookIT Finland Ab:s textmeddelandelösning. BookIT Finland Ab skickar erbjudanden om förskoleplatser till vårdnadshavarna genom sin textmeddelandeapplikation 7.1.2020.


 

Illustration av textmeddelande på finska med erbjudandeom en förskoleplats för barnet som skickas till kunden.