Helsingfors undersökte kundnöjdheten inom den finsk- och svenskspråkiga gymnasieundervisningen med en webbenkät våren 2020. Teman för enkäten var inlärningsmiljöer, lärande och stöd, samarbete mellan hemmet och skolan samt elevens välmående. Enkätens målgrupper var elever i gymnasiets andra årskurs och deras vårdnadshavare. Enkäten besvarades av sammanlagt 1 107 elever och 472 vårdnadshavare. 86 procent av eleverna och 85 procent av vårdnadshavarna gav ett positiv vitsord för nöjdhet överlag (vitsord 5, 6 eller 7 på en skala 1–7).

De som svarade på enkäten anser att Helsingfors stads gymnasier ger goda färdigheter för framtiden och arbetslivet (positiv respons 80 procent). I undersökningen lyftes även följande fram som positiva saker: mångsidigt kursutbud, användning av digitala lärmiljöer, trygghetskänsla, rättvisa, trivsel samt förmågan att stödja elevernas begåvning på gymnasier med särskild uppgift.

Som utvecklingsobjekt lyfte man fram bedömningsmetodernas mångsidighet och lämplighet, möjlighet att påverka kursernas arbets- och bedömningsmetoder, lärarrespons som främjar inlärningen samt personlig studievägledning.

Den totala nöjdheten med gymnasieutbildningen ligger överlag på en bra nivå: medeltalet för nöjdhet med gymnasiet och undervisningen i dess helhet är 5,7 för elever och 5,8 för vårdnadshavare (på en skala 1–7). 26 procent av eleverna och 33 procent av vårdnadshavarna gav helhetsnöjdheten det bästa vitsordet 7.
Helsingfors stad har som mål att vara världens bäst fungerande stad. I det här arbetet har invånar- och kundnöjdhetsenkäter en central roll. Det var första gången enkäten om kundupplevelse på gymnasierna genomfördes i det här formatet och dess innehåll planerades i samarbete med gymnasiernas rektorer och elever.

”Webbenkätens goda resultat gläder oss! Det är mycket viktigt att möta eleverna på ett respektfullt sätt och låta dem vara delaktiga. Vi utvecklar våra tillvägagångssätt så att vi på ett så bra sätt som möjligt kan stödja våra elevers ork och välmående och därigenom främja en utomordentlig inlärning”, konstaterar cheferna för de finsk- och svenskspråkiga gymnasieutbildningarna Harri Korhonen och Moa Thors.


Aktuellt

Helsingfors vill med i Unicefs utvecklingsarbete för barnvänliga kommuner

Vid sitt möte den 19.10.2020 beslöt Helsingfors stadsstyrelse att staden ansöker om att...

Skicka in idéer via OmaStadi fram till den 25 oktober

Idéer för att utveckla sin stadsdel, sitt område eller hela staden kan lämnas in 5–25.1...

Helsingfors stad öppnar fem nya utdelningsställen för munskydd avsedda för mindre bemedlade

Utdelningen av munskydd till mindre bemedlade fortsätter i Helsingfors. Man har sammanl...

Helsinki Education Week bjuder på över hundra evenemang online – välkomna till den virtuella inlärningsfesten!

Helsinki Education Week ordnas i år som en serie online-evenemang den 2–6 november. Eve...