Helsingfors mål är att vara staden som bäst utnyttjar digitaliseringen i världen. Helsingfors utvecklar med hjälp av digitaliseringen tjänster som möjliggör en mer fungerande stad.

Stadens tjänster kan användas oberoende av tid och plats, och man kan välja mellan en digital tjänst och att bemöta en människa. Digitaliseringen innebär dock inte att det blir slut på att bemöta en människa, utan den innebär alternativ.

Helsingfors digitaliseringsprojekt fokuserar på tjänster, data och artificiell intelligens samt försökskulturen. Målen genomförs i ett digitaliseringsprogram vars projekt har delats in i fyra utvecklingshelheter.

 1. Digitala tjänster för stadsborna.
  Målet är att helsingforsborna ska få digitala tjänster som skräddarsys enligt deras egna behov, såsom livssituationen och intresse och att Helsingfors digitala tjänster ska lära sig att förutse stadsbornas behov. En del av förändringen är den nya personliga stadsboprofilen.
 2. Data, artificiell intelligens och robotisation.
  Målet är att ledandet och utvecklingen av Helsingfors tjänster och verksamhet i framtiden starkt ska basera sig på data samt dess analytik och mätning. Tjänsternas processer bearbetas också så de fungerar bättre. Manuella grundskeden som görs av människor automatiseras genom att utnyttja robotik och artificiell intelligens.
 3. Infrastruktur och möjliggörarna.
  Målet är att Helsingfors ska bygga för sitt eget bruk en modern och omfattande teknologisk grund med hjälp av vilken de digitala tjänsterna snabbt kan utvecklas i samarbete med stadsborna. Dessutom förenhetligas Helsingfors datateknikinfrastruktur, nät och stödtjänster, och tyngdpunkten kan därför tydligare läggas på att utveckla nya digitala tjänster för helsingforsborna. Även personalen får tidsenliga digitala verktyg till sitt förfogande.
 4. Att främja en kundorienterad försökskultur
  Målet är att öka möjligheterna till små försök och koncentrera på vad man kan lära sig från försöken och hur lärdomen effektivt kunde spridas till stadsorganisationen.

Virtuella tjänster minskar trafikutsläppen

Till den smarta staden hör smarta välbefinnandetjänster. Servicecentralen Helsingfors erbjuder äldre och konvalescenter hemmåltider, trygghetstelefontjänster och virtuella behandlingar samt transporttjänster.

Virtuelltjänsten, dvs. distansvården, är en målinriktad dubbelriktad bild- och ljudförmedlad vårdtjänst genom en pekplatta.

Med virtuelltjänsten hjälps klienten i de vardagliga ärendena, såsom att ta medicin, mäta blodsockret eller ha en gympastund. Vi arrangerar även gemensamma måltider där ätarna kan diskutera med varandra med hjälp av pekplattan.

De äldres hemmaboende stöds även med trygghetstelefonstjänster, GPS-armband och hemmåltidstjänster.

Den bild- och ljudförmedlade distandsvårdtjänsten samt transporttjänsten för äldre och handikappade, Helsingfors Resetjänst, sparade förra året sammanlagt över 1,75 miljoner körkilometer och minskade trafikutsläppen med nästan 380 ton.
 

Läs mer:

Video: Servicecentralen Helsingfors, HIMSS Europe & Health introduktion