Finland är ett av världens ledande länder när det gäller att värna om jämställdheten. Jämställdheten är en social innovation som har skapat förnyelse och välstånd i det finländska samhället. I stadens verksamhet syns jämställdheten i tjänster som erbjuds jämlikt till alla, såsom skolor, daghem, hälsotjänster och bibliotek.

Den hållbara stadsutvecklingen bygger på jämställdhet, jämlikhet, stark social kohesion och ett öppet och inkluderande verksamhetssätt.

Med jämlikhet avses enligt Finlands jämställdhetslag jämställdhet mellan alla kön: kvinnor, män samt olika könsminoritet. Även städer ska aktivt och planenligt främja jämställdheten mellan könen i all sin verksamhet och allt sitt beslutsfattande.

Staden arbetar planenligt även vid främjandet av jämlikhet. Ingen får diskrimineras på grund av ålder, etniskt eller nationellt ursprung, medborgarskap, språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd, handikapp, sexuell läggning eller annan personrelaterad grund.

Helsingfors stad söker aktivt medel för att främja sin personals jämlikhet och mångfald. Ett av medlen är anonym arbetssökning, som man hoppas uppmuntra människor att söka anställning hos staden oberoende av modersmålet, medborgarskap, ålder, kön eller sexuell läggning och därigenom främja alla människors möjligheter att bli rekryterade. 
 

Läs mer

Helsingfors grundskolor

Bibliotek

Social- och hälsovårdssektorn