Klimatförändringen är den största och allvarligaste utmaningen i vår tid. Städerna är i nyckelposition i många snabba åtgärder som bromsar klimatförändringen. Helsingfors tar sitt ansvar i motarbetandet av klimatförändringen på allvar.

Helsingfors strävar efter att bli kolneutralt före 2035 enligt sitt program Kolneutralt Helsingfors 2035, som även internationellt sett är ambitiöst.

Verksamheten i Helsingfors 2035 värmar inte längre klimatet

Detta nås genom att växthusgasutsläppen minskas med minst 80 procent från år 1990:s nivå. Återstående 20 procent kompenseras genom att Helsingfors genomför minskningar av utsläppen utanför staden eller till exempel ökar kolsänkor. I Helsingfors utsläppsberäkningar beaktas utsläpp som uppstår inom Helsingfors gränser. I beräkningarna ingår inte utsläpp som uppstår utanför Helsingfors, såsom flygresor, mat som produceras annanstans eller saker och tjänster som köps annanstans.

Största delen av koldioxidutsläppen som uppstår i Helsingfors, 56 procent, orsakas av uppvärmning. De näststörsta utsläppen, 24 procent, orsakas av trafiken. Den tredje stora källan för utsläppen, 15 procent, är elanvändning. För att minska dessa och övriga utsläpp har det i programmet Kolneutralt Helsingfors listats sammanlagt 147 åtgärder.

Den största potentialen för minskning av utsläppen finns i energirenoveringar av gamla byggnader

Till exempel i samband med ombyggnad kan byggnaden repareras så att den blir betydligt mer energieffektiv än förut. Eftersom endast en liten del av byggnaderna i Helsingfors ägs av staden, är det viktigt att få invånarna och organisationerna med i arbetet för minskning av utsläppen. Största delen av åtgärder som minskar utsläpp är på lång sikt ekonomiskt lönsamma för byggnadsägarna. Samtidigt förbättrar de ofta boendetrivseln.

Utsläpp som orsakas av uppvärmning minskas bland annat genom att staden ger invånarna råd om energirenoveringar och hur man ökar förnybar energi och att stadsdelsplaneringen ännu starkare styrs utgående från kolneutralitetsmålet. Även vid byggnadstillsynen styr man mot energieffektiva lösningar samt förnybar energi. Byggandets hela koldioxidavtryck beaktas och träbyggande främjas. Staden samlar all information om byggnadsbeståndet angående energi till 3D-kartaapplikationen Climate Atlas.

Ett kolneutralt Helsingfors uppstår genom samarbete mellan helsingforsborna, staden, företagen och organisationerna

Mycket har redan åstadkommits genom pågående klimatarbete. Helsingfors utsläpp 2017 var 24 procent mindre än 1990, trots att invånarantalet under samma tid kraftigt ökat. Utsläppen per invånare var cirka 42 procent mindre. För att Helsingfors ska bli kolneutralt, ska utsläppen dock minska ännu mer och snabbare.

Helsingfors ska ta i bruk uppföljningsverktyget kolneutralt Helsingfors. Uppföljningsverktyget har en egen sida för var och en av de 147 åtgärderna i programmet. På sidan kan vem som helst följa hur åtgärden framskrider, och informationen om åtgärderna samlas på samma plats. Uppskattningarna om utsläppen, kostnaderna och de andra påverkningarna visas med beräkningsgrunderna, och vem som helst kan kommentera dem. Stadsborna bes även lämna respons på aktuella frågor. Åtgärderna uppdateras utgående från expertkunskap och medborgarrespons. Uppföljningsverktyget är tills vidare tillgängligt som betaversion.
 

Läs mer

Kolneutralt Helsingfors 2035, Sammanfattning  PDF

Energi- och klimatatlas, databas

HNH2035-uppföljningsverktyget (håller på att utvecklas)
 

Climate Vanguard Cities -logo