Städerna spelar i framtid en mer betydande roll i att lösa globala utmaningar. Helsingfors vill därför vara en föregångare i att lokalt genomföra det globala ansvaret och har som den första staden i Europa förbundit sig till att frivilligt rapportera till FN om målen för den hållbara utvecklingen.

Staden blir större och mer internationell, men samtidigt ska man beakta att tillväxten blir socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar.

Vår tids största gemensamma utmaningar från klimatförändringen till den ökande segregationen har inte på en lång tid begränsats endast till enskilda stater. Det är inte heller möjligt att lösa våra problem enbart genom staternas åtgärder. En betydande del av lösningarna genomförs på lokal nivå. Städernas roll som praktiska aktörer på gräsrotsnivån betonas.

Helsingfors rapporterar till FN om den hållbara utvecklingen

Helsingfors bestämde sig i september 2018 som den första staden i Europa att förbinda sig till att frivilligt rapportera till FN om verkställigheten av Agenda 2030-målen för den hållbara utvecklingen (SDG) enligt New Yorks modell. FN:s medlemsstater avtalade 2015 om målen och åtgärdsprogrammet för den hållbara utvecklingen. Agenda 2030 syftar på att avskaffa extrem fattigdom samt på att nå en hållbar utveckling där miljön, ekonomin och människan beaktas jämlikt.

Genom rapporteringen lyfter Helsingfors på ett konkret sätt fram ansvarsfullheten som en ännu viktigare startpunkt för stadens verksamhet. Det första skedet i rapporteringen publicerades i april 2019 och rapporten Från Agenda till handling – Genomförandet av FN:s mål för hållbar utveckling i Helsingfors 2019 i juni.

I den första delen av rapporteringen presenterar Helsingfors de mål i stadens strategi genom vilka det kan främja FN:s mål för den hållbara utvecklingen. I dessa ingår att trygga den hållbara tillväxten, förnya tjänsterna och bedriva ansvarsfull ekonomi. 

En av stadens mest centrala åtgärder för att främja FN:s mål är åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors 2035. Enligt det strävar Helsingfors efter att vara kolneutralt senast 2035. I detta ingår flera åtgärder angående bland annat trafik och transport samt energieffektivitet och byggande.

Rapporten Från Agenda till handling – Genomförandet av FN:s mål för hållbar utveckling i Helsingfors 2019 överläts till FN i juli.


Läs mer

Hållbar utveckling i Helsingfors

Från Agenda till handling - Genomförandet av FN:s mål för hållbar utveckling i Helsingfors 2019  PDF