Det finländska utbildningssystemet har ofta ansetts vara världs toppen, och inte för intet. I Finland har alla barn åtkomst till gratis och högkvalitativ småbarnsfostran och grundskola oberoende av var de bor eller vilken inkomstnivå familjen har.

Finlands utbildningssystems framgång baserar sig på utbildningens jämställdhet, en högkvalitativ lärarutbildning och en exceptionellt hög uppskattning av läraryrket.

I Finland studerar alla lärare i högskolor, även en stor del av lärarna inom småbarnsfostran. Detta garanterar att undervisningen i skolorna och daghemmen ligger på en hög nivå. Även skolornas läroplaner har internationellt sett en hög nivå, och de också återspeglar sin tid. I framtiden betonas de digitala kunskaperna och fenomenbaserad inlärning i skolorna.

Alla barn och ungdomar har jämställda möjligheter att gå i skolan och få lära sig 

I Finland är det kommunernas uppgift att arrangera undervisningen och småbarnsfostran. Den finsk- och svenskspråkiga småbarnsfostran och grundundervisningen som arrangeras av Helsingfors stad är attraktiva närtjänster. Endast kring 2 procent av barn i läropliktsåldern väljer en privatskola.

89 procent av 3–5-åriga barn i Helsingfors deltar i småbarnsfostran. Även om andelen är bra, är målet att lyfta småbarnsfostrans deltagargrad, särskilt i familjer med invandrarbakgrund. Småbarnsfostran främjar och stödjer såväl barnets som familjens integration i det nya hemlandet och det finländska samhället.

En egen barnomsorgsplan för varje barn

I småbarnsfostran utarbetas det i samarbete mellan föräldrarna, läraren och den andra vårdpersonalen en egen barnomsorgsplan för varje barn. Genomförandet av planen följs upp med och planen iakttas. Småbarnsfostran samarbetar även med social- och hälsovårdstjänsterna, särskilt rådgivningsbyråerna. Så kan eventuella problem kännas igen tidigt, och man kan ingripa i dem i tid.

Varje skola i Helsingfors är en bra skola

Segregationen av bostadsområdena och skolorna till goda och dåliga är än så länge liten, och man strävar efter att bromsa utvecklingen bland annat genom jämställd bostadspolitik, anslag för positiv diskrimination samt genom att uppmuntra familjerna att ansöka till sin egen närskola. Nästan 90 procent av barn som börjar på den första klassen väljer sin egen närskola.

Innovativ försöksstad för livslångt lärande

Man vill göra Helsingfors till en innovativ försöksstad för livslångt lärande. Smarta lösningar och ny teknologi har även hittat vägen till småbarnsfostran och skolorna. Utgångspunkten för programmet för digitaliseringen av undervisningen är att undervisningen utvidgas utanför klassrummet till mångsidiga inlärningsmiljöer, lärandes deltagande och delaktighet, samhörighet och inlärning av kunskaper för framtiden. Datorer, pekplattor och smarttelefoner används som stöd för undervisningen redan i daghem. Också små skolelever får bekanta sig med programmering, algoritmer och robotik.
 

Läs mer

Småbarnspedagogiken i Helsingfors

Foto: Elina Manninen / Keksi / Team Finland